آموزش پزشکی

مطالب

ویدیو آموزشی معاینه پا در بیماران دیابتی با زیرنویس اختصاصی

ویدیو آموزشی معاینه پا در بیماران دیابتی با زیرنویس اختصاصی ویژه

ویدیو آموزشی معاینه پا در بیماران دیابتی با زیرنویس اختصاصی

آموزش مراقبت از دسترسی عروقی

آموزش مراقبت از دسترسی عروقی ویژه

خدمات ملی انجمن کلیه (2004)، استاندارد 3 بیان می دارد که: " همه کودکان، جوانان و بزرگسالانی که مبتلا به نارسایی کلیه شده اند، باید جراحی را به موقع و مناسب جهت دسترسی دائمی عروق یا صفاقی دیالیز انجام دهند که برای حداکثر نگهداری در طول عمر از ان محافظت کند. یک فیستول شریانی (AVF) بهترین و قابل اعتماد ترین نوع دسترسی به خون بیمار جهت همودیالیز محسوب می شود